PANIMO KIISKI

OSAKEANTI

15.12.2016 - 28.2.2017

OSAKEANTI

Osakeannin tarkoitus on lisätä osakeyhtiön omarahoitusosuutta. Tavoitteenamme on kerätä osakeannilla 50 000 euroa. Tällä varmistaisimme ensimmäisen toimintavuotemme käyttöpääoman. Tammikuun loppuun mennessä kasassa oli 30 % tavoitteesta. Hanketta rahoitetaan lisäksi Finnveran takaamalla pankkilainalla, sekä ELY-keskuksen myöntämällä investointituella.

Ensimmäisenä toimintavuotena tavoitteemme on valmistaa olutta noin 50 000 litraa, riippuen toiminnan virallisesta aloittamisesta ja lupien myöntämispäivämäärästä. Panimon on tarkoitus työllistää vuodesta 2017 kaksi henkilöä. Tavoitteenamme on kasvattaa tuotantoa vuosittain. Tavoitteenamme on olla mahdollisimman paikallinen yritys Mäntsälässä.

Nyt sinulla tai yrityksellä on mahdollisuus merkitä B-osakkeitamme, jotka ovat oikeutettuja mahdolliseen osinkoon samassa suhteessa kuin A-osakkeet. B-osakkeilla ei ole äänioikeutta.

Yhtiössä on kaksi (2) osakekantaa A- ja B-osakkeet. A-osakkeet ovat hallituksen jäsenten hallussa. Yhtiöllä on merkinnän alkaessa kaksi (2) osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä sata (100) kpl A-sarjan osaketta. B-osakkeita merkitään enintään yhdeksänsataa (900) kpl. Hallitus arvioi osakeannin onnistumista 28.2.2017 ja päättää onko sitä tarpeellista jatkaa.

Omistajan portaat B-osakkeille

Tukija = 1 – 4 osaketta (100 –400€).
Omistajalla on oikeus osallistua puoleen hintaan panimon lanseerausiltaan, paikkoja rajoitetusti (paikka ja aika selviävät myöhemmin).

Innokas Tukija = 5 – 9 osaketta (500 –900€).
Edelliset, lisäksi Panimo Kiiski –tuotepaketti sekä mahdollisuus tulla tutustumaan panimon toimintaan.

Tosi Tukija = 10 – 19 osaketta (1000 – 1 900€).
Edelliset, lisäksi varma sisäänpääsy lanseerausiltaan sekä jouluisin raskas Panimo Kiiski –tuotepaketti.

Bisnes Enkeli = vähintään 20 osaketta (2 000 € tai enemmän).
Edelliset, lisäksi saa kutsun kerran vuodessa järjestettävään kattavaan illanviettoon, etuosto-oikeus mahdollisesti tulevaisuudessa järjestettäviin osakeanteihin sekä mahdollisuus osallistua uusien oluiden tuotekehitykseen.

Kymmenen (10) suurinta B-osakkeiden omistajaa saa panimon symbolisen kunnia-avaimen ja nimensä erilliseen kunniatauluun panimon seinälle.

Merkintäohjeet

Osakkeiden merkitseminen suoritetaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen merkinta@panimokiiski.fi

Laita viestiin seuraavat tiedot: 
- Monta osaketta merkataan
- Osakkeiden maksajan nimi
- Edunsaajan nimi
- Hetu/Y-tunnus
- Yhteystiedot sisältäen sähköpostin  

Maksa merkattu osakemäärä kokonaisuudessaan Panimo Kiiski Oy:n tilille FI31 4210 0010 0942 72

Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Jos hallitus ei hyväksy merkintää, palautetaan maksu kokonaisuudessaan.

Suunnatun osakeannin ehdot

Panimo Kiiski Oy:n hallitus on yhtiökokoukselta 9.12.2016 saamansa valtuutuksen nojalla päättänyt suunnatusta osakeannista. Osakeannin ehdoista päätettiin, sen lisäksi mitä osakeyhtiölaki ja Yhtiöjärjestys jo määräävät, seuraavasti:

Osakkeiden merkintäoikeus
Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yleisölle. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölaissa tarkoitettu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska varoilla voidaan parantaa yhtiön rahoitusrakennetta.

Osakkeiden merkintähinta
Uusien B-osakkeiden merkintähinta on 100 euroa / osake. Merkintähinta perustuu osakkeenomistajien määrittämään osakkeen käypään arvoon.

Osakkeiden merkintä
Osakkeiden merkintä ja maksaminen tehdään Yhtiön ilmoittamalle pankkitilille. Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää merkintäajan.

Osinko
B-osakkeella on oikeus osinkoon samassa suhteessa kuin A-osakkeilla. Yhtiökokous päättää mahdollisista osinkojen maksusta.

Osaketta koskevat rajoitukset
B-osakkeet ovat merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita. Osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. Mikäli osake siirtyy muulle kuin alkuperäiselle osakkeen merkitsijälle on siitä viipymättä ilmoitettava Yhtiön hallitukselle. Muuntolauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja.

Muuta

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, sähköpostiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Arvopaperimarkkinalakia ei sovelleta

Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Osakeannista ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

YHTEYSTIEDOT

info@panimokiiski.fi

Pasi Kiiskinen
0452562400
pasi@panimokiiski.fi

Janne Ahola
0405736144
janne@panimokiiski.fi
Panimo Kiiski Oy | Y-tunnus 2799079-6